mapa witryny   To już 40 lat ...

       Budowę budynków naszej szkoły rozpoczęto wiosną 1968 roku. W trakcie jej trwania, w 1969 roku, pismem Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego z dnia 28 lutego (Nr O - II - 43a/2/69) powołany został do życia Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego (WÓDZ) w Mosinie, a 17 lipca 1970 roku Internat WÓDZ Poznańskiego Nr O - II - 43b/8/70).
        Pod koniec prac budowlanych, 1 sierpnia 1970 roku, powołany został czteroosobowy zespół założycielski:
- mgr Leon Łakomczyk - dyrektor,
- mgr Wacław Sokołowski -kierownik internatu,
- Bronisław Ciesielski - woźny,
- Henryk Pecold - stróż.
Rozpoczął się okres przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego: zakup wyposażenia sal lekcyjnych i internatu, ich umeblowanie oraz porządkowanie otoczenia. Z nieocenioną pomocą pospieszyło wojsko. Żołnierze z jednostki Obrony Terytorialnej Kraju pracowali przez trzy dni przy przetransportowaniu, rozmieszczeniu wszelkiego sprzętu, mebli i urządzeń, które mieściły się w czter nastu wagonach kolejowych.
W atmosferze wielkiego zaangażowania i zapału odbyło się 31 sierpnia 1970 roku pierwsze zebranie wszystkich pracowników powstającej szkoły:
dyrektora: mgr. Leona Łakomczyka,
- nauczycieli: mgr Marii Nowak (język polski, historia), mgr Janiny Zych (matematyka, fizyka), Hanny Rogalki, Elżbiety Sanockiej (przedmioty zawodowe kierunku odzieżowego), Stanisława Tomowiaka (technologia fryzjerska), Marcelego Lubiatowskiego (technologia stolarska), Danieli Antoniewicz (kierownik świetlicy) oraz dziewiętnastu nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin,
- wychowawców internatu: Wacława Sokołowskiego (kierownik internatu), Jadwigi Filipiak i Elżbiety Olejniczak (wychowawcy),
- pracowników administracyjnych: Krystyny Obierskiej (z-ca dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych), Ireny Talarczyk (główna księgowa), Wilhelminy Prałat (starsza księgowa), Barbary Jaworskiej (sekretarka), Eleonory Spychalskiej (kasjerka), Genowefy Szeszuły (ref. adm. ds. sieci ODZ), Stanisławy Flaczyńskiej (szefowa kuchni), Stanisława Słowika (kierowca), Zygmunta Nijaka (stróż nocny), Mariana Bernaciaka (portier internatu), Gabrieli Burdzińskiej, Anny Koniecznej (praczki), Ireny Michałowskiej, Reginy Pecold i Salomei Wożniak (sprzątaczki), Łucji Ma-mys i Sabiny Skrzypczak (portierki) oraz Genowefy Jarnot (intendentki).
       Rok szkolny rozpoczął się 3 września. Początki nie były łatwe - uczono w otwartych pomieszczeniach, gdyż sale lekcyjne przez pierwsze dwa tygodnie pozbawione były drzwi. Pomimo tego naukę podjęło 80-ciu uczniów w trzeciej oddziałowej Zasadniczej Szkole Zawodowej. W tym roku rozpoczęto również naukę na turnusach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego (ODZ - kursy: fryzjer, krawiec i stolarz) oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej, którą utworzono 1 października zarządzeniem Kuratora Okręgu Poznańskiego (Nr O-II-43/35/70). Natomiast już w czwartym tygodniu pracy nowej szkoły rozpoczęły się zajęcia dokształcające dla nauczycieli organizowane przez Okręgowy Ośrodek Metodyczny. Pierwsze zajęcia prowadzono dla ogólnopolskiego kursu nauczycielskiego - instruktorów chemii.
W pierwszym roku szkolnym zapewniono naukę na kursach ODZ-etu dla blisko 3100 uczniów oddziałów wielozawodowych z Zasadniczych Szkół Zawodowych dokształcających z województwa poznańskiego. W tym okresie nasz WÓDZ koordynował prace terenowych Ośrodków Dokształcania Zawodowego w Jarocinie, Kaliszu, Kole, Koninie, Lesznie, Ostrzeszowie, Pile, Pleszewie, Wrześni, Wągrowcu i Turku, a także ośrodków ODZ-etu realizujących program szkoły zawodowej, istniejące w Ochotniczych Hufcach Pracy przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Gostyniu, Chodzieży i Wągrowcu.
        W związku ze stale rozszerzającą się ofertą edukacyjną skierowaną do młodzieży, uruchomione zostały nowe turnusy kursowe w zawodach: piekarz, cukiernik, kelner, kucharz, ortopeda, ogrodnik, fotograf, kominiarz, sprzedawca, zawody budowlane, a jednocześnie zwiększyła się kadra nauczycielska. Trwały prace porządkujące teren wokół budynków: założono zieleńce, wybudowano parking samochodowy, wyasfaltowano boisko szkolne. Kuchnię internacką wyposażono w nowoczesny sprzęt. Nauczyciele wraz z uczniami wykonali wiele prac społecznych na rzecz środowiska mosińskiego. Nawiązano współpracę z filią Swarzędzkich Fabryk Mebli w Mosinie. W dobrze wyposażonej szkole pracowali wysoko wykwa¬lifikowani nauczyciele, co pozwalało na podj ecie nowych zadań.
        W 1974 roku zainaugurowane zostały zajęcia trzyletnich kursów przygotowawczych do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla pracujących. Nasza szkoła zaczyna być postrzegana jako placówka rozwijająca się. Rodziły się nowe pomysły, które z czasem stawały się tradycjom szkoły. Jedną z nich zapoczątkowało w 1975 roku uroczyście złożone przyrzeczenie przez uczniów klas pierwszych. Szkolny kronikarz odnotował jego treść:

Nauczycielom, rodzicom oraz kolegom przyrzekam uroczyście:
 • uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie,
 • szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi,
 • wyrabiać w sobie silną wolę, koleieńskość, uczciwość, odwagę i prawdomówność,
 • pracować rzetelnie dla chwały i szczęśliwej przyszłości mojej Ojczyzny Polski Ludowej,
 • nie czynić nic, co mogłoby splamić imię Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mosinie, do której społeczności należę od tej chwili.
Uczniowie wraz z wychowawcami zaczęli nawiązywać kontakty z innymi Ośrodkami Dokształcania Zawodowego. Rozwijają swoje umiejętności artystyczne, organizują wystawy, pokazy mody, wieczornice, spektakle, powstaje zespół wokalno-muzyczny. Organizowane są liczne imprezy turystyczne. Młodzież poznaje najpiękniejsze miejsca na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego, jego historię powstania, a także sylwetkę twórcy prof. Adama Wodziczki, Działania te doprowadziły do nadania imienia naszej szkole w 20-tą rocznicę po wstania WODZ-etu. Pamiątko wą granitową tablicę, zaprojektowaną przez nauczycielkę, panią Mariolę Pierzchalską i wykonaną przez Tadeusza Piaskowskiego, uroczyście odsłoniła córka profesora Wodziczki, a poświęcenia dokonał ks. proboszcz Bernard Kus. Od 1990 roku pełna nazwa szkoły brzmi: Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego im. Adama Wodziczki.
       Wprowadzony został do programu nauczania przedmiot - ochrona i kształtowanie środowiska. Kontynuujemy współpracę z Nadleśnictwem w Konstantynowie i Wielkopolskim Parkiem Narodowym (WPN), zapoczątkowaną w latach 70-tych. Polega ona głównie na zalesianiu terenów i sprzątaniu lasu. Uczniowie uczestniczą w rajdach pieszych organizowanych do WPN-u, Sowińca i nad Wartę. Od szeregu lat uczniowie i nauczyciele biorą udział w akcji „Sprzątanie Świata", która z każdym rokiem zdobywa nowych zwolenników. W tym zakresie dobrze funkcjonuje współpraca z Mosińską Fundacją Ekologiczną i Urzędem Miasta. W 1986 roku decyzją Kuratorium Oświaty powstają w Poznaniu dwie filie naszej szkoły: na terenie Zespołu Szkół Budo-wlano-Drzewnych przy ul... Raszyńskiej i na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 przy ul. Działyńskich. Szkoła wyposażana jest w nowe środki dydaktyczne, powstała pierwsza pracownia kompu-terorowa, wspomagająca naukę przedmiotów zawodowych. Kontynuowane jest kształcenie na kursach przygotowawczych do egzaminów eksternistycznych w zakresie liceum ogólnokształcącego. Trwały rozwój WODZ-etu i wzrastające zainteresowanie mosińskiej młodzieży podnoszeniem swoich kwalifikacji i wykształcenia doprowadza do zmian organizacyjnych naszej szkoły.
        W roku obchodów 30-lecia jej powstania, uchwałą Nr XV/126/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 lutego 2000 roku przekształcono z dniem l września 2000 roku. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Mosinie w Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (ZSOiZ), w skład którego weszły:
 • Liceum Ogólnokształcące,
 • Liceum Handlowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
 • Ośrodek Dokształcania Zawodowego.
Po dwóch latach, w 2002 roku, następstwem reformy systemu oświaty w Polsce, przemianowano szkoły w Zespół Szkół im. Adama Wodziczki. Naukę rozpoczęli pierwsi absolwenci gimnazjów w następujących szkołach, wchodzących w skład obecnego Zespołu Szkół:
 • Liceum Profilowanym (profile: ekonomiczno-administracyjny, zarządzanie informacjąi mechatroniczny),
 • Liceum Ogólnokształcącym,
 • Zasadniczej Szkole Zawodowej,
 • Ośrodku Dokształcania Zawodowego.
Natomiast w 2004 roku powołane zostały kolejne szkoły: Technikum Uzupełniające i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, a ODZ uzyskał rangę Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (WODiDZ).
W następnych latach powstają:
 • Policealna ucząca w zawodach: technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technik informatyk,
 • Technikum kształcące w zawodach: technik logistyk oraz technik architektury krajobrazu.
W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczynamy kształcenie w Szkole Policealnej dla dorosłych w zawodzie technik logistyk.

Paweł Zawieja


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja