logo ZS Mosina


Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs-mosina.pl

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawy

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
– część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych,
– część grafik nie posiada atrybutu "alt".

Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

W zakresie dostępności cyfrowej są możliwe następujące funkcjonalności:
– strona udostępnia link do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie,
– strona udostępnia link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich,
– strona jest dostosowana do programów czytających,
– materiały multimedialne częściowo zaopatrzone są w napisy,
– strona wczytuje się prawidłowo zarówno w układzie poziomym jak i pionowym,
– głównym językiem strony jest język polski,
– strona spełnia wymóg „wielu dróg” – posiada mapę strony, jasno sprecyzowaną nawigację,
– strona posiada aktywną wyszukiwarkę treści,
– zawartość ekranu wyświetla się zawsze bez konieczności przewijania strony w poziomie,
– strona spełnia wymogi kontrastu minimalnego (co najmniej 4,5:1),
– na stronie zastosowano przyciski kontrastu wysokiego,
– na stronie zastosowano przyciski zmiany wielkości czcionki,
– powiększenie wielkości czcionki nie powoduje utraty jakości przewijania strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Paweł Zawieja.
E-mail: sekretariat@zs-mosina.pl
Telefon: 618 - 132 - 922

Każdy ma prawo:

do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół dysponuje dwoma budynkami: budynek szkoły oraz budynek internatu w Mosinie, ul. Topolowa2.
Budynek szkoły:
– do budynku prowadzą trzy wejścia: od ul. Topolowej, boiska szkolnego, kompleksu sportowego,
– do wejść od strony ul. Topolowej i boiska szkolnego prowadzą: schody oraz podjazdy dla wózków, znajdujące się przy schodach,
– do wejścia od strony kompleksu sportowego prowadzi podjazd dla wózków,
– nad wszystkimi wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
– wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
– w budynku nie ma platformy dla osób niepełnosprawnych oraz windy,
– dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze,
– w łączniku między szkołą a salą gimnastyczną występują schody przy których nie ma podjazdu lub platformy,
– jedyna toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w szatni sali gimnastycznej, nie ma tego typu toalet na pozostałych poziomach budynku,
– przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek internatu:
– do budynku prowadzą cztery wejścia: od ul. Topolowej, dwa od placu wewnętrznego i jedno od placu zabaw (służy SOSW w Mosinie),
– do wejścia od strony ul. Topolowej prowadzą: schody nie ma podjazdu dla wózków,
– wejścia od strony placu wewnętrznego: jedno znajduje się na poziomie placu, obok wejścia umiejscowiona jest winda przystosowana do obsługiwania osób na wózkach inwalidzkich, do drugiego wejścia prowadzi podjazd dla wózków,
– do wejścia od strony placu zabaw prowadzą schody, przy których umiejscowiona jest platforma do wózków,
– wewnątrz budynku, do łącznika ze stołówką prowadzą schody przy których znajduje się platforma do wózków inwalidzkich,
– nad wszystkimi wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
– wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
– dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia,
– na wszystkich poziomach internatu i przy stołówce znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
– przy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Zespół Szkół
im. Adama Wodziczki
ul. Topolowa 2
62-050 Mosina
Wirtualny spacer po budynku Zespołu Szkół
KONTAKT:
tel. 618 132 922
e-mail:
sekretariat@zs-mosina.pl

Wirtualny spacer po internacie Zespołu Szkół
Dojazd
Mapa Google


Mosina
Mosina
Mosina
Mosina
Mosina
Mosina - Szlachetna Paczka
Powiat Poznański
Mosina
Rzecznik Praw Obywatelskich Mosina - Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół im. Adama WodziczkiZespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: sekretariat@zs-mosina.plWitrynę redaguje: Paweł Zawieja