mapa witryny   


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

     Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym polegające między innymi na włączeniu w system oświaty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego).
     Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.
Jest to forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy zawodowej. Daje możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Kursy umożliwiają także łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób nowego zawodu a nawet kilku zawodów.

Kto może zostać uczestnikiem kursu:
 1. Osoba, która ukończyła 18 lat.
 2. Absolwenci wszystkich typów szkół – szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej, szkoły policealnej – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych.
 3. Absolwenci studiów wyższych, którzy po ukończeniu uczelni nie znaleźli na rynku miejsca pracy w wyuczonym zawodzie.
 4. Osoby, które chcą uzupełnić i zaktualizować wiedzę z zakresu wykonywanego przez siebie zawodu.
 5. Słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego:
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie technik logistyk, w zakresie tej kwalifikacji, której dotyczy dany kurs – A. 30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
W podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie wyodrębniono trzy grupy efektów kształcenia:
 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
  • bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG),
  • języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ),
  • kompetencji personalnych i społecznych (KPS),
  • organizacji pracy małych zespołów (OMZ).
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji:
  • A.30. organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
  • A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
  • A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych.
Podział każdego zawodu na kwalifikacje i grupy efektów kształcenia, umożliwia szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Możliwe jest bowiem zwolnienie uczestnika kursu z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych przez niego w dotychczasowym procesie kształcenia. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba która zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.
Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego uwzględnia indywidualne ścieżki edukacji i kariery, tak by mogły być uznane dotychczasowe drogi kształcenia każdego uczestnika kursu, by żaden z nich nie musiał powtarzać po raz kolejny uzyskanych wcześniej efektów kształcenia.

ORGANIZACJA KURSU:
 1. Nauka na kursie jest bezpłatna
 2. Forma kształcenia:
 3. Kształcenie w formie zaocznej co najmniej raz na dwa tygodnie przez trzy dni (piątek, sobota, niedziela).
 4. Forma kształcenia:
Nazwa kwalifikacji Liczba godzin
na kształcenie zawodowe
w systemie zaocznym
Efekty kształcenia
wspólne dla zawodów
w ramach obszaru
kształcenia
Praktyka
zawodowa
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobówi informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania. 274 240 160
(praktyka
zawodowa
w firmie
branży TSL)
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 202
A.32. Organizacjai monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych. 162

Część godzin może być realizowana w formie kształcenia na odległość on-line. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.
Dla osób pracujących w zawodzie istnieje możliwość zwolnienia z obowiązkowej praktycznej nauki zawodu.

Potwierdzenie kwalifikacji i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 • ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO otrzyma osoba, która uzyskała zaliczenie kursu (w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs).
 • ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ otrzyma osoba, która zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w ośrodku egzaminacyjnym. Od 2013 roku nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym w zakresie przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik logistyk.
 • DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w zawodzie technik logistyk otrzyma osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe z trzech kwalifikacji oraz posiada wykształcenie średnie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

MOŻLIWOŚCI:
Osoba posiadająca kwalifikację A.30 może:
 • organizować i monitorować przepływ zasobów i informacji w procesie produkcji,
 • organizować i monitorować procesy magazynowe,
 • organizować kanały dystrybucji i monitorować przepływy zasobów i informacji w kanale dystrybucji.
Możliwości zatrudnienia:
 • w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych,
 • na stanowiskach specjalisty do spraw obsługi klientów,
 • na stanowiskach specjalisty do spraw gospodarki materiałowej i magazynowej.
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja