mapa witryny   


Kilka słów o wolontariacie

,,Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to czym się dzieli z innymi”
Św. Jan Paweł II
Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działający w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać m.in. w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej i domach osób potrzebujących. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, placówkach kultury, sportu i wielu innych.
Motorem funkcjonowania wolontariatu jest chęć pomagania innym. Działamy z potrzeby serca, z chęci bycia potrzebnym, docenianym, ważnym dla kogoś, czasami także dlatego, że sumienie nie pozwala nam postępować inaczej. Świadomość, że pomagamy komuś daje często wielką, niezamierzoną przyjemność, radość serca i motywację do dalszego działania, pozwala oderwać się od otaczającego materializmu, szarego codziennego życia – czyniąc go barwnym i radośniejszym.

WOLONOTARIAT POZWALA NA:
   - nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,
   - odkrywanie poczucia sensu pomagania innym,
   - ciekawe i twórcze spędzanie wolnego czasu,

CZYM JEST WOLONTARIAT???
Wolontariat jest dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Często też bywa ciekawą formą zdobycia doświadczenia zawodowego. Każdy moment jest dobry na podjęcie aktywności wolontariackiej, w trakcie, której chętni poświęcają wolny czas, wiedzę i umiejętności wybranym organizacjom i instytucjom. Będąc wolontariuszem, można nauczyć się pracy w grupie, poznać swoje mocne i słabe strony.
Zasady współpracy z wolontariuszami przedstawione zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) uchwalonej w 2003 roku.
Jeżeli chcesz być wolontariuszem, zapoznaj się z najważniejszymi przepisami wprowadzonymi przez ustawę. Dzięki temu będziesz mógł lepiej i skuteczniej działać na rzecz wybranej organizacji lub instytucji, np. na rzecz Stowarzyszenia „Rozdaj Siebie”.

KTO MOŻE ZOSTAC WOLONTARIUSZEM???
Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie.
W tym także:
osoby bezrobotne – a wykonywanie przez nie świadczeń nie powoduje utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku,
cudzoziemcy – świadczenie wolontariuszy nie jest traktowane jako świadczenie pracy lub usług, więc cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce nie muszą uzyskiwać pozwolenia na pracę, aby zostać wolontariuszami,
małoletni – czyli osoby poniżej 18 roku życia, mogą być wolontariuszami, ale muszą na to wyrazić zgodę ich rodzice lub prawni opiekunowie.


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja