19 października 2016r.

Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagrody Starosty Poznańskiego

     W Starostwie Powiatowym w Poznaniu, podczas XXII sesji Rady Powiatu w Poznaniu wręczone zostały Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagrody Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański.
Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu otrzymało 53 uczniów, którzy w poprzednim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub gimnazjum, prowadzonych przez Powiat Poznański uzyskali średnią ocen minimum 5,0. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego w kwocie 250 zł netto miesięcznie. Wśród wyróżnionych znalazł się nasz uczeń Maciej Michałowski.
Natomiast Nagroda Starosty Poznańskiego za wybitne osiągnięcia przyznawana jest w jednej z dwóch kategorii:
- jako uczeń szkoły prowadzonej przez Powiat Poznański, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej w danym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody otrzymują laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego.
- jako uczeń zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej przez Powiat Poznański, który za ostatni rok szkolny w szkole prowadzonej przez Powiat Poznański spełnił następujące kryteria: uzyskał średnią ocen co najmniej 4,25 z przedmiotów zawodowych, uzyskał średnią ocen z przedmiotów ogólnokształcących nie niższą niż 4,0; uzyskał wzorową ocenę z zachowania; nie uzyskał oceny niedostatecznej z żadnego przedmiotów.
Wysokość lub formę nagrody (pieniężną lub rzeczową) określa Zarząd Powiatu w Poznaniu. W tym roku wśród 20-tu nagrodzonych, kwotą w wysokości 600 zł, uczniów zasadniczych szkół zawodowych znalazły się trzy uczennice naszego Zespołu Szkół: Joanna Gasik, Dominika Szubert, Natalia Kubasik.
Ponadto dziesięciu uczniów zostało nagrodzonych za wybitne osiągnięcia. Otrzymali oni nagrody finansowe w wysokości od 600 zł do 1200 zł.

Mosina - Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Szkoła Zawodowa - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja