8 kwietnia 2024r.

„ARS, czyli jak dbać o miłość?” – nowoczesne podejście do profilaktyki uzależnień


     W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” Program powstał dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Program dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze), adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.
Koordynator projektu ARS w ZS w Mosinie – mgr Danuta Woźniak. Tym programem w naszej szkole zostali objęci uczniowie klasy 5c TH.
Program jest podzielony tematycznie na trzy części, obejmował cykl spotkań i zakończony został na końcu marca.
Część pierwsza – ARS VIVENDI – sztuka życia jest poświęcona zagadnieniom konsekwencji używania substancji psychoaktywnych dla zdrowia i życia (prowadzona była przez pedagoga szkolnego – mgr Małgorzatę Nowak.
Część druga ARS AMANDI – sztuka kochania jest poświęcona omówieniu konsekwencji stosowania substancji psychoaktywnych dla różnych aspektów miłości i związków intymnych kobiety i mężczyzny (prowadzona była przez pedagoga specjalnego – mgr Marlenę Bischoff).
Część trzecia ARS GENERANDI – sztuka rodzenia – dotyczy zagadnienia konsekwencji używania substancji psychoaktywnych dla zdrowia prokreacyjnego i zdrowia potomstwa (prowadzona była przez psychologa szkolnego – mgr Linę Shevchenko). ARS ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami i oparty jest na kombinacji składającej się z wiodących strategii profilaktycznych (klaryfikowania wartości, modyfikowania błędnych przekonań, rozwijania umiejętności życiowych, budowania więzi ze wspólnotą szkolną/ rodzinną).
Mamy nadzieję, że małymi kroczkami udało nam się ukształtować prozdrowotne postawy i zachowania młodych ludzi, co korzystnie wpłynie na ich zdrowie w dorosłym życiu.

projekt projekt projekt projekt
Mosina - Zespół Szkół - Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia - Zapoznaj się z wydarzeniami w bieżącym roku szkolnym


Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

62-050 Mosina, ul. Topolowa 2, tel. 61-81-32-922, e-mail: zsmosina @powiat.poznan.pl

Witrynę redaguje: Paweł Zawieja